กฎกระทรวงใหม่กำหนดค่าออกแบบ-คุมงานก่อสร้าง

1192

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อปรับปรุงให้การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และโดยที่มาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น สมควรปรับปรุงอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีรายละเอียดตามประกาศ

เนื้อหาจาก ฐานเศรษฐกิจ