วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ความเป็นมาของ วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญวันหนึ่ง เป็นวันเริ่มต้นฤดูฝน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 ตุลาคม การเข้าพรรษามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ศึกษาพระธรรมวินัย เจริญสมาธิภาวนา และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม

วันเข้าพรรษามีที่มาจากพุทธประวัติ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงเป็นฆราวาส พระองค์ทรงเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องประกอบอาชีพทางการเกษตรในช่วงฤดูฝน จึงทรงกำหนดให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเพื่อช่วยเหลือประชาชน

การเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาสำคัญของการใคร่ครวญและการเติบโตทางจิตวิญญาณ พระภิกษุสงฆ์จะใช้เวลาในการอ่านพระไตรปิฎก ศึกษาพระธรรมวินัย เจริญสมาธิภาวนา และปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ชาวพุทธสามารถร่วมทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ ถวายสังฆทาน และรักษาศีล 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตนเองมีจิตใจที่บริสุทธิ์และอ่อนโยน

วันเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและสันติภาพ ชาวพุทธทุกคนควรร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุข